Web Analytics

Chraňme mokřady! Jsou důležitou součástí naší přírody

Světový den mokřadů si připomínáme 2. února. Věděli jste, že tato podmáčená místa, která zadržují vodu a také zavodňují svoje okolí, jsou důležitou součástí naší přírody? 

Konkrétně se jedná např. o území bažin, slatin, rašelinišť, dále ale i o nivy vodních toků, podmáčené louky, tůně či jezera. Jedná se tedy o přirozeně či uměle vytvořená, trvalá či dočasná území se stojatou či tekoucí vodou.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o bezcenná území bez jakéhokoliv významu, kterými navíc neprojdeme „suchou nohou“. Opak je ale pravdou – ve skutečnosti se ale jedná o jedny z nejvýznamnějších ekosystémů vůbec!

A z pohledu rozmanitosti přírody se jedná vůbec o jedny z nejbohatších území (= centrum biodiverzity).

Mokřady jsou velmi důležité pro rostliny, živočichy, houby a mikroorganismy. Vytváří jim prostor pro život, zabezpečují potravu. Velký a nedoceněný význam mají ale i pro nás. Mokřady velmi efektivně zadržují vodu v krajině (čímž chrání před záplavami), podílí se na koloběhu vody v přírodě, přispívají k regulaci klimatických změn (ochlazováním vzduchu odparem vody, pohlcování oxidu uhličitého).

Mezi městy Olomouc a Mohelnice protéká lužními lesy přirozeně meandrující řeka Morava, která svými rameny vytváří tzv. vnitrozemskou říční deltu. Významnou součástí jsou pak navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Toto území, rozkládající se na ploše 96 km2, bylo v roce 1990 vyhlášeno za Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví.

Mokřadní část CHKO Litovelské Pomoraví (51 km2) byla pak v roce 1993 zařazena do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence.