Web Analytics
Z důvodu rekonstrukce bude naše planetárium uzavřeno od 18. 7. do 29.7. (s výjimkou víkendu 23. a 24.7.).
Obdivujete hrady, zámky, muzea a rádi se touláte historií? Láká vás objevovat nová místa a poznat život našich předků nebo se inspirovat zajímavými příběhy? Pokud jste soutěživí, pak právě pro vás je určena hra turistického portálu Objevuj památky a Asociace nestátních otevřených památek. A Pevnost se k programu ráda připojuje!

Princip hry je jednoduchý. Stačí od 1. června do 31. října 2021 navštívit zapojenou památku, sbírat razítka na hrací kartu a třetí návštěva je za poloviční vstupné, sedmá zdarma. A výběr je opravdu velký, do motivačního programu se zapojilo 65 památkových objektů napříč Českou republikou.

Na závěr sezony se uskuteční slosování o hodnotné ceny, kterého se může zúčastnit každý, kdo nasbírá všech sedm razítek. Půjde o pobyty na zámcích, volné vstupenky či věcné ceny.

 

První ročník mezinárodní soutěže RoboTrip – Tulák po parku, se koná v sobotu 19. června v Bezručových sadech. Registrace je v 8 hodin v Pevnosti poznání a startuje se o hodinu později. Na roboty čeká kilometrová trasa po cyklo nebo pěší stezce.

Soutěží se ve více věkových kategoriích, včetně smíšených týmů a otevřené kategorie. Vítáni jsou jak prarodiče s vnoučaty, studenti všech škol, nebo nadšenci ve věku 9 – 99 let. „Cílem setkání je vyměnit si zkušenosti a porovnat síly v oblasti konstrukce malých autonomních robotů. K vidění budou konstrukce z Lega, Merkuru, Fishera, ale také zcela vlastní konstrukce a předělávky dětských hraček. Malí roboti se pokusí zcela samostatně projet celými Bezručovými sady stejně, jako dobře známé elektromobily Tesla od Elona Muska. Při konstrukci robotů tvůrci rozvíjejí nejen své logické a abstraktní myšlení, ale také manuálně-technické dovednost “, řekl organizátor Radim Děrda.

Akci pořádá Laboratoř robotiky na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Katedra se specializuje na technické vzdělávání a přípravu učitelů techniky. Na pedagogické fakultě lze studovat studijní programy Technika a praktické činnosti a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ, které jsou nabízeny, v rámci ČR, pouze Univerzitou Palackého v Olomouci.

Více o soutěži RoboTrip


VÝROBA KRESLÍCÍCH ROBOTŮ ⇓

sobota 19. června, 11-17 hod., vědecká dílna v Pevnosti poznání (2.patro)

  • cena workshopu 100 Kč

 

 

Dočasná výstava studentů architektury a urbanismu Vysokého učení technického v Brně (VUT) je umístěna v expozici Živá voda. Výstava přibližuje, jak by v budoucnosti mohl vypadat areál Korunní pevnůstky a jeho okolí, kde sídlí i Pevnost poznání. Ocení ji tentokrát spíše dospělí, především olomoucká veřejnost a zájemci o architekturu, urbanismus a udržitelný rozvoj. 

Dominantou expozice je model území, který doplňuje projekce a vizualizace jednotlivých částí přírodního parku – koupaliště, lesní školky, terasové zahrady, studovny, vodáckého kempu či místa pro relaxaci a meditaci. Více se o výstavě dozvíte na samostatném webu Prales budoucnosti.

Pokračovat ve čtení

Ochrana přírody, její fauny a flory bude hlavním tématem naší třídenní akce, která se uskuteční od 28. do 30. května. V programu bude výstava, ekologické workshopy, křest nové publikace o GMO, speciální školní program, procházka se zoologem nebo exkurze do univerzitní botanické zahrady.

„Snažíme se vzbudit v návštěvnících zájem o ochranu přírody v kontextu symbiózy mezi faunou, florou a člověkem. Různorodými aktivitami je přimět k zamyšlení nad jejich vlastním přístupem k okolnímu prostředí a motivovat je k přístupu udržitelnému. Vytvořením netradiční učebnice o geneticky modifikovaných organismech chceme stírat nedůvěru ve vědecký pokrok a učitelům nabízíme vhodnou oporu do vyučování,“ popsal význam akce Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání.


pátek 28.5. v 15h

Rostlinné invaze 

přednáší Martina Fialová

Šíření nepůvodních druhů v současnosti velmi ohrožuje původní rostlinná společenstva. Ohroženy jsou i velmi vzácné druhy a ochrana před „invazisty“ je často velmi složitá. Co všechno můžete v naší krajině potkat? A jak vlastně poznat, že je nějaký druh v daném území skutečně původní?


pátek 28. 5. od 9 do 11h

Cena: 70 Kč/žák

Ekologický školní program Střediska volného času ATLAS a BIOS, Přerov 

  • Lužní les – přírodní fenomén (postavení lužních lesů mezi lesy ČR, dendrologie a byliny, fauna lužního lesa)   
  • Léčivé rostliny kolem nás (historie léčení rostlinami, základní léčivky ČR, skupinové aktivity – poznávání rostlin různými smysly)
  • Chov králíků a ochrana rostlin (králík domácí – jeho biologie a ekologie, krmení – environmentální dopady pěstování krmných rostlin a výroby krmiva)

pátek 28. 5. v 10h

Křest učebnice: ZACHRÁNÍ GMO PLANETU?

za účasti autorky Kateřiny Janošíkové, odborného konzultanta Tomáše Hlusky a biologa Aleše Pečinky

Unikátní publikace popularizující téma biotechnologického výzkumu. Svým obsahem osloví jak laickou veřejnost se zájmem o problematiku, tak veřejnost odbornou, zejména učitele, kteří mohou publikaci využít během výuky. 


pátek 28.5. ve 13.30

Ochrana biodiverzity živočichů v městských parcích a mimo lesní zeleni

přednáší Evžen Tošenovský

Hlavní skupiny živočichů, které obývají městské parky jsou hmyz, ptáci a drobní savci. V rámci těchto skupin je mnoho obecně i zvláště chráněných druhů, které je nutné uvažovat při managementu parkové zeleně. Zároveň jsou tyto druhy živočichů velmi důležité pro fungování celého biotopu a jeho funkcí v městském prostředí, ať už jako biologická ochrana (netopýři, ptáci) nebo např. rozkladači biomasy. Zásahy, které mohou mít negativní dopady na tyto cílové druhy, je zejména kácení a ořezy vzrostlých stromů a keřů, sečení travních porostů, odvodňování a vysoušení vodních ploch apod. Pro každou skupinu je dobré zvažovat konkrétní opatření a harmonogram plánovaných zásahů, přičemž existuje i velké množství různých prvků aktivního managementu, které je možné při úpravách městské zeleně využívat.


pátek 28.5. v 16h, sobota 29.5.v 17h

Tematická exkurze do Michalského stromořadí

přednáší Evžen Tošenovský

Ukázka praktického managementu historické aleje v centru Olomouce. Ukázky některých konkrétních opatření na podporu biodiverzity a vývoj aleje 7 let po hlavním rekonstrukčním zásahu.


sobota 29.5. ve 13h

Od pevnosti do botanické zahrady za májovou květenou

Vydáme se po stopách zajímavých rostlin ve městě. Prozkoumáme Bezručovy sady, tržnici a přes Smetanovy sady dorazíme až do botanické zahrady. Po cestě si ukážeme rostliny, které formují městské prostředí, a přitom si jich obvykle nevšímáme. V botanické zahradě si představíme některé vzácné, aktuálně kvetoucí druhy české přírody. Městem a zahradou vás provede vedoucí botanické zahrady Václav Dvořák. Akce se koná za jakéhokoli počasí. Plánovaná délka 1,5–2 hodiny.

kontaktní osoba: vaclav.dvorak@upol.cz


pátek 28.5. od 10 do 16 h, sobota 29.5. od 10 do 17h

Workshop – Vztahy mezi rostlinami a mikroorganismy

lektorka Michaela Sedlářová

Stejně jako lidské tělo jsou i rostliny celý svůj život v úzkém kontaktu s mikroorganismy, od kořenů po listy a květy. Molekulární biologie odkývá, že mikrobiota rostlin je mnohem bohatší, než jsme dříve předpokládali. Některé mikroorganismy (viry, bakterie, peronospory či houby) rostou na povrchu, jiné uvnitř pletiv, či dokonce uvnitř buněk. Poznání ekologické vztahů a růstových nároků rostlin i mikroorganismů je důležité, např. pro optimální pěstování zemědělských plodin nebo biologickou ochranu rostlin proti chorobám. Pracovníci Katedry botaniky PřF UP dlouhodobě studují vztahy rostlin a mikroorganismů a spravují v rámci Národního programu Sbírku fytopatogenních mikroorganismů UPOC.

Hravou formou představíme: 

  • faktory, které jsou důležité pro vznik chorob rostlin
  • mikroorganismy, které u rostlin vyvolávají choroby
  • jak se pěstují mikroskopické houby
  • krásu mikroskopických hub

Laudonův sál, cena: 50 Kč/osoba


pátek – neděle (28.-30.5) v otevírací době Pevnosti poznání

Laudonův sál, cena: 50 Kč/osoba

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

S intenzifikací zemědělství mizí z polí a sadů krajové či místní odrůdy a upřednostňují se plodiny geneticky jednotné a výnosnější. Všestranná hospodářská plemena zvířat ustupují těm šlechtěným na výkon, tedy na více mléka, masa či vajec.

Každá rostlina i každý živočich nebo mikroorganismus jsou jedinečnou zásobárnou genů a vlastností. Ty mohou být klíčové při šlechtění nových odrůd a plemen, což je důležité zejména v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami. Díky šlechtění tak totiž můžeme získat plodiny, které se těmto změnám přizpůsobí. Mezi genetickými zdroji jsou mikroorganismy, které se významně podílejí jak na vlastní zemědělské produkci, tak na její ochraně nebo přímo na jejím zpracování a využívání. A to je jeden ze základních prvků pro zajištění budoucí potravinové bezpečnosti. Přestože řada starých plemen a krajových odrůd ztratila dnes na ekonomickém významu, úzce souvisí se zemědělskou historií a milníky, kterými zemědělství prošlo zejména v posledním století. I když se mnoho z nich v současnosti nevyužívá, v budoucnu mohou jejich unikátní vlastnosti lidem opět posloužit.

Co lze dělat, abychom tyto cenné zdroje vlastností neztráceli, přiblíží 21 informačních panelů. Výstava stručně představí téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace.

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby, který spravuje genetické zdroje zvířat, a dalšími partnery.

Tým centra popularizace se tentokrát zaměří na historii a život psích plemen, která se v Irsku, USA nebo Austrálii využívají k dostihům nebo ke sportovnímu a rekreačnímu lovu ve Španělsku. Asi deset chrtů se bude v doprovodu svých majitelů v sobotu 22. května od 9 do 17 hodin pohybovat v budově Pevnosti poznání. Návštěvníci se s nimi budou moci seznámit, popřípadě se zeptat na detaily ohledně péče a možné adopce.

Na akci přijedou pejsci, kteří jsou na podobná setkání zvyklí a mají zkušenosti z dětských dnů nebo školních programů. Mluvit se bude o adopci tzv. greyhoundů nebo galgů, kterou zprostředkují neziskové organizace Chrti v nouzi a Galgos de la Estrella. „Zájemci se například dozví, že v Británii  bylo od 11. století držení chrtích smeček výsadou pouze šlechty, která je používala především pro lov. Koncem 19. století se pak začaly pořádat výstavy psů a vznikla také linie chrtů pro dostihový sport,“ pozvala na program organizátorka Barbora Povová z Pevnosti poznání.


Organizátorka Barbora Povová je majitelkou chrta jménem Jimi, kterého adoptovala ze Španělska. „Zraní-li se chrt nebo už není tak rychlý, blíží se konec jeho života. Je odvezen do likvidační stanice, vyhozen na ulici, zabit nebo čeká na smrt v zastrčené části stáje. V Irsku ročně umírá více než 10 000 greyhoundů. Lidé z organizace Chrti v nouzi se ujímají alespoň malé části vysloužilých závodníků a hledají jim láskyplné domovy,“ vysvětlila Barbora Povová. Doplnila, že Galgos de la Estrella je zase strategickým partnerem španělských organizací, které se věnují aktivní záchraně psů plemene Galgo Español. „Oficiální statistiky neexistují, ale ročně ve Španělsku zemře, nebo je opuštěno a ponecháno vlastnímu osudu okolo 50 000 galgů. Důvodem bývají nedostačující lovecké schopnosti.“

V programu bude nejen prezentace obou neziskových organizací. Malí i velcí návštěvníci se mohou zapojit do workshopů a výtvarné dílny, kde si mohou vyrobit chrtí látkové figurky a zoetrop, což je předchůdce kinematografu. K dispozici budou také psí omalovánky.

Akce je zdarma v rámci běžného vstupného do Pevnosti poznání. Samostatná vstupenka bude stát 50 korun.

 

Letní prázdniny jsou ideálním časem pro nejrůznější dobrodružství. Co takhle vyzkoušet naše příměstské vědecké tábory? Proměníte se v chemiky, botaniky, zoology, astronauty, badatele i cestovatele časem. Čeká vás pět dní nabitých zábavou. Budete experimentovat, objevovat, soutěžit, lámat si hlavu nad kvízy, ale i relaxovat v planetáriu.

Registrace ZDE 

Tábory budou v jednotlivých turnusech od 12. 7. do 20. 8.

Cesta za poznáním povede přes všechny expozice Pevnosti poznání. Kromě toho se zabavíte také ve venkovním areálu Korunní pevnůstky a sousední botanické zahradě.

„Vytvářet táborový program pro děti nás baví! Díky tomu umíme připravit na každý rok jiné aktivity, při kterých nuda nehrozí. Pro letošní rok chystáme malý výlet do vesmíru. Budeme se toulat po sluneční soustavě, přistaneme na Měsíci a prozkoumáme i nová, dosud neobjevená zákoutí. Možná na nás čeká i nějaký mimozemšťan,“ láká na program Jitka Doležalová, koordinátorka táborů.

A co vás na táborech čeká?

– pozorování a objevování přírodních jevů a organismů (rostlin i živočichů)

– bádání pomocí mikroskopů a dalších pomůcek skutečných vědců

– krátké filmy v digitálním planetáriu

– průzkum vesmíru formou nejrůznějších her

– výroba sluneční soustavy nebo vodíkové rakety

– návrat do minulosti a kosmický závod

– pokusy s dusíkem a hořlavou pěnou

– analýza pH nejen pomocí červeného zelí

 

 

Zajímá vás práce s nadanými a talentovanými dětmi? Jste pedagog, odborník nebo rodič a rád byste navázal kontakty v této oblasti? Popularizační centrum Přírodovědecké fakulty UP pořádá ve středu 24. února od 9 hodin online konferenci Podpora nadání v Olomouckém kraji, kde můžete najít odpověď na řadu otázek a inspirovat se příběhy ostatních. Na setkání vystoupí zástupci škol, neziskových a kulturních organizací a dalších vzdělávacích zařízení.

Odkaz na online přenos Konference Podpora nadání v Olomouckém kraji

Cílem konference je seznámit ředitele, učitele a širokou veřejnost s činností Krajské sítě podpory nadání a představit některé instituce, které vytváří podnětné a motivující prostředí pro rozvoj žáků základních, středních, ale i vysokých škol. Akci organizuje Pevnost poznání společně s Olomouckým krajem v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.

Na konferenci vystoupí Roman Chvátal, který je programovým ředitelem Pevnosti poznání. „Budu mluvit o našich mimoškolních aktivitách, což jsou Science Camp nebo Klub nadaných dětí. Díky nim se děti podívají do špičkových laboratoří vědců, vyzkoušejí si chemické pokusy nebo například vyřeší náročné matematické kvízy a úlohy,“ řekl Chvátal, který je také zástupcem Národního pedagogického institutu ČR. Doplnil, že přírodovědecká fakulta zase nabízí zajímavý program Newton, který umožňuje nadaným středoškolským studentům studovat na Univerzitě Palackého ještě před úspěšným složením maturitní zkoušky. „Student navštěvuje vybranou výuku společně s vysokoškolskými spolužáky a skládá zápočty a zkoušky s perspektivnou, že po nástupu do řádného studia může požádat o uznání kreditů za již úspěšně absolvovaný předmět.“

Zajímavá bude také prezentace ředitelky Střediska volného času ATLAS a BIOS v Přerově Blanky Maškové.  „S mými kolegy věříme, že právě u nás je prostor na odkrývání skrytých talentů. Už antičtí filozofové pochopili, že hra a společný zájem rozvíjí tvořivost, podněcují k iniciativě a pomáhají regeneraci sil. To všechno společně může pomoci dětem a mládeži při vytváření jejich zdravého sebevědomí, zachránit je před pocitem beznaděje a prázdnoty. Mnohdy se dobrý koníček rozvíjející jejich nadání může stát i podnětem a pomocníkem při hledání uplatnění se na trhu práce,“ řekla ředitelka Blanka Mašková.

Video medailonky institucí najdete ZDE

Organizátoři by rádi navázali spolupráci s dalšími institucemi, které mají nadaným žákům co nabídnout. „Doufám, že výstupy z konference vzbudí zájem o podporu nadání mezi pedagogy a rodiči, ale motivují také další instituce k zapojení do naší sítě. Ať už se jedná o školy, instituce neformálního vzdělávání, zaměstnavatele, místní samosprávy nebo profesní komory a spolky,“ sdělil Roman Chvátal.

Olomoucká síť podpory nadání je součástí celostátní struktury fungující pod Národním pedagogickým institutem České republiky. Síť sdružuje subjekty, které realizují aktivity v oblasti podpory nadání a jejím cílem je vytvářet a rozvíjet prostředí pro rozvoj nadaných a talentovaných žáků. Více na www.talentovani.cz

 

 

 

 

Milí učitelé, máme sice stále zavřeno, ale aktivně připravujeme aktualizaci školních programů a dalších popularizačních aktivit. Již teď se můžete na jednotlivé školní programy přihlásit prostřednictvím objednávkového systému.

Vypsali jsme termíny na měsíce květen a červen. Dřívější termíny vypíšeme dle vývoje celospolečenské situace.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Většinu školních programů nabízíme také ve variantě s doprovodnými programy v celkové délce čtyř hodin tak, abychom při jejich realizaci dodrželi podmínky projektu Šablony II.

 

 

 

Světový den mokřadů si připomínáme 2. února. Věděli jste, že tato podmáčená místa, která zadržují vodu a také zavodňují svoje okolí, jsou důležitou součástí naší přírody? 

Konkrétně se jedná např. o území bažin, slatin, rašelinišť, dále ale i o nivy vodních toků, podmáčené louky, tůně či jezera. Jedná se tedy o přirozeně či uměle vytvořená, trvalá či dočasná území se stojatou či tekoucí vodou.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o bezcenná území bez jakéhokoliv významu, kterými navíc neprojdeme „suchou nohou“. Opak je ale pravdou – ve skutečnosti se ale jedná o jedny z nejvýznamnějších ekosystémů vůbec!

A z pohledu rozmanitosti přírody se jedná vůbec o jedny z nejbohatších území (= centrum biodiverzity).

Mokřady jsou velmi důležité pro rostliny, živočichy, houby a mikroorganismy. Vytváří jim prostor pro život, zabezpečují potravu. Velký a nedoceněný význam mají ale i pro nás. Mokřady velmi efektivně zadržují vodu v krajině (čímž chrání před záplavami), podílí se na koloběhu vody v přírodě, přispívají k regulaci klimatických změn (ochlazováním vzduchu odparem vody, pohlcování oxidu uhličitého).

Mezi městy Olomouc a Mohelnice protéká lužními lesy přirozeně meandrující řeka Morava, která svými rameny vytváří tzv. vnitrozemskou říční deltu. Významnou součástí jsou pak navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Toto území, rozkládající se na ploše 96 km2, bylo v roce 1990 vyhlášeno za Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví.

Mokřadní část CHKO Litovelské Pomoraví (51 km2) byla pak v roce 1993 zařazena do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence.

 

Milí účastníci našeho kurzu Blízká setkání třetího věku, je nám to opravdu moc líto, ale koronavirová krize a vládní opatření zatím neumožňují organizaci našich pravidelných setkání.

Stále také není jisté, kdy se otevřou brány Pevnosti poznání. Proto jsme se rozhodli, že pokud nám to situace dovolí, spustíme registraci 29. března 2021 pouze pro účastníky, kteří loni tento cyklus nestihli dokončit (1. a 3. ročník).

Zahájení kurzu by bylo možné nejdříve 19. dubna 2021 a trval by 6-8 týdnů (budou realizovány lekce, které v r. 2020 neproběhly).

Bohužel kurzy pro nové zájemce letos určitě neotevřeme a všechny aktivity přesouváme na příští rok.

Přinášíme vám inspirativní povídky lektorky trénování paměti Ivany Fellnerové: 

Kovidová TRILOGIE

Povídka Prásk PRÁSK

Děkujeme vám za pochopení a přejeme hodně zdraví, síly a ať vás neopouští pozitivní mysl!

Váš tým spolku Pro poznání